Verden er påvirket av menneskelig aktivitet, Fossen Utvikling AS bedriver også menneskelig aktivitet. Vi er alle forpliktet til å finne måter å utvikle og bygge på, som reduserer og reverserer den påvirkningen vi har på naturen.

«Det grønne skiftet kommer», er det flere som sier. Fossen Utvikling AS mener dette er altfor defensivt! «Det grønne skiftet er her», er det andre som sier. Fossen Utvikling AS mener dette også er altfor defensivt. Vi gremmes over sein utvikling av grønne og langsiktig løsninger kommer, og oppmerksomheten rundt vår påvirkning av naturen rundt oss. Bygg og anlegg bringer naturen og verden galt av sted hver dag!

Bygg og anlegg står for ca 1/3 av klimagassutslippene i verden, og Parisavtalens mål om klimanøytralitet inne 2050 kan vi få til allerede i 2030, om vi skjerper oss!

Fossen Utvikling AS har søkt den internasjonale miljøsertifiseringen Ceequal for infrastrukturen i Tanberghøgda. Dette programmet passer også ypperlig inn i utviklingen på Storøya og Helgelandsmoen. Du kjenner kanskje ikke Ceequal, men det er anleggsbransjens svar på Breeam®, som er internasjonal standard for miljøsertifisering av bygg. Prosessen vil ta opp en rekke grønne tema og vil utfordre utbyggingen med alle samarbeidspartnere, mht prosesser og materialvalg.


Logoen til Ceequal

Hovedtema i sertifiseringen er:

 1. Ledelse
 2. Sårbarhet
 3. Samfunn og interessenter
 4. Arealbruk og økologi
 5. Landskap og kulturmiljø
 6. Forurensning
 7. Ressurser
 8. Transport

Prosessen driver oss frem til en rekke spennende og innovative delprosjekter, eks:

 • Energikonseptutredning
 • Avfallshåndtering (Avfallssug?)
 • Ta vare på naturverdiene og forbedre biologisk mangfold – flere planter og dyr etter at utbyggingen er ferdig enn før
 • Gjenbruk av masser: Jord- og matjordplan, massebalanse og produksjon ev egen jord med stedlige masser
 • Helhetlig utomhusplan, helt inn til bygningskroppene
 • Smart synlig/usynlig teknologi inne/ute

LCA – Livssyklusanalyserer er en svært viktig del av prosessen. Metoden skal skape et helhetsbilde av den totale miljøpåvirkningen til et produkts eller et prosjekts livssyklus:

 • Råvareutvinning
 • Produksjonsprosesser
 • Bruk- og driftsfase
 • Sanering og/eller gjenbruk
 • Transport
 • Energibruk i mellomleddene
 • Bruk av EPDer (Miljødeklarasjonen) til hvert enkelt produkt
 • …stadig under utvikling