HjemProsjekter

Storøya

Storøya i Hole ligger vel 2 km fra den nye stasjonen Sundvollen på Ringeriksbanen. Ambisjonen her er 300 boenheter. Planoppstart av planprogrammet til ny reguleringsplan var 18. mars 2021. I denne omgang planlegges det for ca 150 boenheter.

Vi samarbeider med Tyrifjord Golfklubb og grunneier Eirik Nørgaard, planen gir mulighet for å justere golfanlegget og utvide båthavna. 

Boligene får nærhet til både friluftsliv, natur og kultur. I tråd med vår filosofi vil vi søkt miljøsertifiseringen Ceequal for prosjektet. Dette vil utfordre utbyggingen og alle samarbeidspartnere med tanke på prosesser og materialvalg.

Fossen Utvikling AS har utviklingsavtale på eiendommen og samarbeider tett med grunneier Eirik Nørgaard om utviklingen.

Det er gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Storøya i samarbeid med LPO Arkitekter ( www.lpo.no ). Link til denne ligge i venstre marg.