Ressurser

Fossen Utvikling AS er opptatt av å se på alle elementer på tomta som en ressurs.

Alt virke som tas ned benyttes enten som sagtømmer, papirproduksjon, biovirke (varmer opp Gardermoen lufthavn) eller flisvirke til bruk som underlag på tomta.

All jord som tas av benyttes til produksjon av ny jord. Alle røtter som tas opp skal flises opp, komposteres og benyttes i produksjonen av ny jord sammen med stedlig sand.

Det planlegges for å få til massebalanse på tomta, slik at det i minst mulig grad blir nødvending å kjøre inn eller ut masser.

Det planlegges for å få til at stedlige masser kan benyttes til oppbygging av veier, kabelgrøfter, rørgater, utforming av vannfordrøyning, mm. 

Fossen Utvikling AS har ønske om å få til at tomta kan gi nok energi til alle boligene, alle fellesanleggene og alle fremkomstmidlene, et såkalt karbonnøytralt boligområde. Dette kan oppnås med god varmepumpeteknologi, vurdering av termiske energiløsninger, solfangere og solcelleanlegg.

Får vi dette til, så har vi også nok energi til å gjennomføre utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, med energi fra tomta. I tilfelle; det første av slitt slag i Norge.

Fossen Utvikling AS har fått innvilget støtte fra ENOVA til Energikonseptutredning for Tanberghøgda. I venstre marg ligger dokumentet «Konsept for energi- og klimaløsninger ved Tanberghøgda 31.8.21»