Transport

Fossen Utvikling AS vil prøve å redusere transportbehovet så mye som mulig, både i bygge- og anleggsprosessen, og i bomiljøet.

Det skal etableres mange interne gang- og sykkelveier. Det tilrettelagte friluftslivet kommer «rett utafor stuedøra»!

Det arbeides med å tilrettelegge i størst mulig utstrekning for gående og syklende til Hønefoss by. Det er planlagt gang- og sykkelbru over Storelva fra USN Campus Ringerike /Tanberghøgda til Schjongslunden. På Schjongslunden ligger flere av distriktets idrettsarenaer, og dette vil også bli korteste vei til Hønefoss sentrum, uten for mye skjemmede og risikabel biltrafikk.

Det planlegges for å få til massebalanse på tomta, slik at det i minst mulig grad blir nødvending å transportere inn eller ut masser.

Det planlegges for å se på alle elementer på tomta som en ressurs. Transportbehovet går ned ved at store ressurser til utbyggingen allerede er til stede på tomta.