Transport

Fossen Utvikling AS vil prøve å redusere transportbehovet så mye som mulig, både i bygge- og anleggsprosessen, og i bomiljøet.

Det skal etableres så mange interne gang- og sykkelveier. Det tilrettelagte friluftslivet kommer «rett utafor stuedøra»!

Det arbeides med å tilrettelegge i størst mulig utstrekning for gående og syklende til Hønefoss by. Det er planlagt gang- og sykkelbru over Storelva fra USN Campus Ringerike /Tanberghøgda til Schjongslund. På Schjongslund ligger flere av distriktets idrettsarena, og dette blir også korteste vei til Hønefoss sentrum, uten for mye skjemmede og risikabel biltrafikk.

Det planlegges for å få til massebalanse på tomta, slik at det ikke blir nødvending med å transportere inn eller ut masser.

Det planlegges for å se på alle elementer på tomta som en ressurs. Transportbehovet går ned ved at store ressurser til utbygging allerede er til stede på tomta.